• Je kan het!
  • samen werken, samen 
spelen en samen vieren
  • Ieder kind is 
een belofte

Je kan het!

samen werken, samen
spelen en samen vieren

Ieder kind is
een belofte

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden voor overleg tussen in de school fungerende geledingen(personeel en ouders): dit is in het belang van het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen. Het bevoegd gezag stelt beleid op. De MR heeft, naast instemmings- en adviesrecht, ook initiatiefrecht. Dit houdt in dat de MR ook zelf met ideeën kan komen. De achterban, team en ouders, informeren en raadplegen vindt de MR een belangrijke zaak.

De MR bestaat uit vier leden, twee uit de personeels- en twee uit de oudergeleding. Zij worden gekozen en zitten drie jaar in de MR, maar kunnen herkozen worden. De volgende personen hebben momenteel zitting in de medezeggenschapsraad.

Namens de ouders: Erik Betten en Arjen de Vries
Namens het personeel: Anneke Riemersma en Monique van der Meer

Hieronder vindt u de notulen van de MR vergaderingen in 2017-2018. U bent altijd welkom om een vergadering bij te wonen.

MR 2-10-2017
MR 7-11-2017
MR 18-1-2018
MR 8-3-2018
MR 10-4-2018

 

IKC Sint Radbodus     Ljouwertertrekwei 4, 9035 ED Dronryp     t 0517 - 23 15 62     directie@radbodus.nl